Případová studie

KONEC JEDNOHO TABU

„Domácí násilí je nejrozšířenější formou násilí vůbec, přičemž je současně formou nejméně kontrolovanou a co do své frekvence a závažnosti nejvíce podceňovanou.“

Schneider H.J. (německý kriminolog)

Jen obtížně budeme hledat v soudobé historii spolupráce soukromé společnosti a neziskové organizace tak rozsáhlý, strategicky řízený a v konečném důsledku úspěšný projekt jako je Pomoc obětem domácího násilí. Tato případová studie potvrzuje, že soukromá iniciativa spojená s odbornou erudicí, odpovídající finanční investicí, vzájemným respektem a plným nasazením obou partnerů může přinést zásadní obrat v nazírání a řešení palčivého společenského problému.

Obsah:

Skrytý ledovec domácího násilí
Strategický cíl
Plnohodnotné partnerství není prázdná fráze
Akceschopný řídící tým
První etapa projektu: Co je to Domácí násilí
Druhá etapa: zákon
Třetí etapa: Projekt se přerodí v systém
Hlavní události projektu
Dopad projektu/ přínos pro společnost a partnery
Reálný přínos pro sociálního investora
Budoucí plány společnosti Philip Morris ČR a.s.
Philip Morris ČR a.s.


Skrytý ledovec domácího násilí

V roce 1999 patřila Česká republika k těm několika evropským zemím, kde výklad pojmu domácího násilí prakticky neexistoval. Tušený rozsah problému s jeho tragickými důsledky včetně vražd, sebevražd, trvalého poškození zdraví, traumat, týrání dětí, dospělých a seniorů si uvědomovalo jen několik odborníků. Ti však ve společenském prostředí, které raději problém domácího násilí bagatelizovalo či přehlíželo, měli jen velmi málo prostředků a příležitostí situaci řešit. Neochota společnosti se tímto problémem zabývat se projevovala i v absenci legislativy, chabé reflexi medií i nízké úrovni vzdělání pracovníků sociální sféry.

Jednou z organizací, která při své hlavní činnosti – pomoci obětem trestních činů, neustále na problém domácího násilí narážela, byl i Bílý kruh bezpečí (BKB).
Ve stejné době se společnost Philip Morris ČR zabývala výběrem strategického projektu v oblasti CSR. Mohla navázat na své dlouhodobé projekty v ČR (především vzdělávací) i na zkušenosti, které jako nadnárodní společnost může čerpat v zahraničí. Jednou ze zájmových oblastí globální společnosti Philip Morris International je problematika domácího násilí. Česká pobočka koncernu identifikovala pro ČR právě tuto oblast jako vysoce aktuální. Vzhledem k tehdejšímu naladění veřejnosti šlo o riskantní krok, který při nezdaru mohl vyvolat problematickou odezvu. Právě proto byla přípravě projektu věnována péče srovnatelná s realizací významné investice.
Společnost Philip Morris ČR jako iniciátor projektu nejprve kontaktovala neziskové organizace, které se z nějakého pohledu domácím násilím zabývaly. Profesionální zázemí, kapacita, zkušenosti, historie – to byly parametry, kterými se měřil budoucí partner projektu. Z tohoto průzkumu vyšel vítězně BKB. Také on přistoupil ke spolupráci se společností Philip Morris ČR velmi zodpovědně. Teprve po zvážení všech okolností (kapacitní možnosti, spolupráce s producentem kontroverzních výrobků, rozšířené zaměření organizace apod.) se rozhodl uzavřít dohodu o spolupráci.

Strategický cíl

Oba partneři stanovili dlouhodobé cíle projektu tak, aby projekt bylo možné po jejich naplnění ukončit, aniž by v péči o oběti domácího násilí nebo v preventivní činnosti nastal výpadek, a to následovně :

 • změnit vnímání domáciho násilí v české společnosti,
 • vytvořit systém rychlé účinné pomoci obětem domácího násilí,
 • aktivovat složky sociálního systému,
 • iniciovat vznik odpovídající legislativy,
 • završit projekt předáním odpovědnosti za problematiku domácího násilí příslušným státním orgánům a neziskovým organizacím.

Plnohodnotné partnerství není prázdná fráze
Předpokladem pro úspěšnou realizaci takového projektu bylo od počátku jasné rozdělení rolí obou rovnocenných partnerů.

Bílý kruh bezpečí o.s.(sociální inovátor)

Bílý kruh bezpečí je garantem odborné správnosti projektu. Plní také roli odborného garanta při tvorbě legislativních návrhů. Bílý kruh bezpečí má devět pracovišť v šesti regionech České republiky, poskytuje nonstop telefonickou krizovou intervenci obětem domácího násilí a přímou pomoc obětem a svědkům trestných činů. Jeho významnou aktivitou je expertní a přednášková činnost. Díky inovačním schopnostem tohoto sdružení jsou do praxe zaváděny nové postupy a jsou předkládány zákonodárné iniciativy. Pro svou činnost Bílý kruh bezpečí sdružuje 170 odborníků, kteří pracují jako dobrovolníci, a v rámci různých pracovních vztahů zaměstnává 38 pracovníků. Služby Bílého kruhu bezpečí splňují vysoké nároky standardů sociálních služeb v ČR a DONA linka je pracovištěm akreditovaným Českou asociací pracovníků linek důvěry.

Philip Morris ČR, a.s. (sociální investor)

Philip Morris ČR a.s. poskytuje materiálové zázemí a finanční krytí projektu. Zprostředkovává zkušenosti z těch zemí, ve kterých se proti domácímu násilí aktivně angažuje. Poskytuje odbornou podporu projektu v marketingu a komunikaci včetně nákupu médií, spolupráce s reklamními agenturami, agenturami pro výzkum trhu a veřejného mínění, vztahy s médii, vztahy se státem. Implementuje projekt dovnitř firmy směrem ke svým 1 400 zaměstnancům.

Komunikační agentura

Specializovaná komunikační agentura poskytuje realizátorům projektu komunikační podporu, zajišťuje výrobu všech potřebných materiálů a informační servis pro média.

Akceschopný řídící tým

Projekt operativně řídí a kontroluje tzv. Core team, tříčlenná pracovní skupina složená ze zástupců společnosti Philip Morris ČR, BKB a komunikační agentury. Core team po celou dobu realizace projektu (2000 – 2005) monitoruje a analyzuje všechny aktivity, koordinuje jejich časovou a obsahovou synchronizaci, reviduje strategické cíle projektu a určuje taktiku k jejich dosažení. Permanentně jsou Core teamem eliminovány aktivity druhotné, které nemají systémový dopad a nenaplňují hlavní cíle projektu.

První etapa projektu: Co je to Domácí násilí

Projekt startoval v roce 2000. Cílem první etapy bylo:

 1. Zjistit, jak je domácí násilí v české společnosti rozšířeno a jak na něj společnost nahlíží.
 2. Připravit širokou osvětovou kampaň.
 3. Současně zřízením non-stop linky pomoci nabídnout asistenci a poradenství obětem domácího násilí.

Výzkum o domácím násilí v ČR (první sociologická reprezentativní data o postojích, povědomí a vlastních zkušenostech s domácím násilím) přinesl alarmující závěry, otevřel téma pro média a naznačil, ve kterých oblastech veřejnost očekává řešení. Výzkum prokázal, že projekt přichází v pravou chvíli a veřejnost je připravena na široce pojatou informační kampaň.

Pod přímým řízením společnosti Philip Morris ČR byla odstartována informační kampaň v televizi, kinech, tisku, venkovní reklamě. Pro tuto kampaň se podařilo zajistit podporu vydavatelství MONA, Asociace venkovní reklamy, provozovatelů kin a televize PRIMA. Pro projekt byl vytvořen corporate design. Současně vzniklo pracoviště poradenské linky DONA (DO-mácí NA-silí), která byla propagována v kampani i metodami public relations. DONA linka se od prvního dne své existence stala vyhledávaným místem pomoci, přinesla empirické poznatky o znacích a tendencích domácího násilí v zemi. Média začala věnovat domácímu násilí značnou pozornost na celostátní i regionální úrovni.

Zvláštní kapitolu projektu představovala komunikace dovnitř společnosti Philip Morris ČR. Zaměstnanci společnosti se seznámili s projektem pomocí interního časopisu, besed s odborníky. Ve vlastních prostorách otestovala společnost projekt informačních kontejnerů na toaletách (viz dále).
V první etapě byl projekt financován výhradně sociálním investorem, společností Philip Morris ČR.

Druhá etapa: zákon

Druhá etapa projektu startovala v říjnu roku 2002. Jejím cílem bylo prosadit systémovou reakci státu na domácí násilí, a to především cestou ochrany jeho obětí a prevence:

 1. Vytvoření Aliance proti domácímu násilí na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – koordinačního meziresortního orgánu na vrcholné úrovni.
 2. Model praktické pomoci obětem domácího násilí v regionu.
 3. Rozsáhlá metodická a vzdělávací podpora odborné veřejnosti.

Dopad druhé etapy byl shrnut a vyhodnocen na Národním kongresu Aliance v roce 2004. Proběhl první z řady odborných seminářů pro členy Poslanecké sněmovny a Senátu, na kterém byli účastníci informováni o postavení obětí domácího násilí v ČR. Avizována byla potřeba změny vycházející z Rakouského legislativního modelu, který má preventivní charakter a obsahuje vykázání násilné osoby z domácnosti. Od tohoto okamžiku začíná komunikace projektu probíhat pod hlavičkou Aliance proti domácímu násilí (dále APDN), která zastřešuje veškeré jeho aktivity. Po osmiměsíční práci představila Expertní skupina APDN návrh legislativní úpravy na ochranu před domácím násilí v ČR.

Současně se projekt zaměřil na hledání praktických postupů při pomoci obětem domácího násilí. Podařilo se vytvořit a ověřit model nové praxe při řešení případů domácího násilí v ČR (Ostravský projekt Bílého kruhu bezpečí). V interdisciplinárním týmu se k úzké mezioborové spolupráci spojilo 10 subjektů (státních, městských, nestátních), které přicházejí do kontaktu s oběťmi domácího násilí. Po dvou letech byl popsán model interdisciplinární spolupráce ověřeným v praxi, jejímž tmelícím prvkem bylo nízkoprahové pracoviště pro kontakt s obětmi DONA centrum. V roce 2005 byl vydán manuál popisující možný přenos tohoto modelu pro možnou aplikaci v jiných podmínkách. O přenos modelu projevují zájem také další regiony a města České republiky (Ústí nad Labem, Brno, Kutná Hora a další), které už budou jeho implementaci pokrývat z vlastních zdrojů.

Třetí etapa: Projekt se přerodí v systém

Třetí etapa projektu byla realizována od začátku roku 2005. Má tři cíle:

 1. Přenos modelu interdisciplinární spolupráce do všech regionů v ČR.
 2. Přijetí zákona na ochranu před domácím násilím.
 3. Tvorbu metodiky pro aplikaci nové praxe a nové legislativy. V této etapě kontinuálně pokračují aktivity DONA linky a aktivity osvětové a informační.

Nesmírně důležitým krokem bylo zapojení dalších finančních investorů do projektu, jako předpoklad pro předání odpovědnosti za problematiku domácího násilí příslušným státním institucím. Moravskoslezský kraj částečně dotuje ostravský projekt a MPSV ČR částečně dotuje DONA linku. EU a vláda České republiky se prostřednictvím strukturálních fondů v rámci OP RLZ (plně financují projekt „Hráz“zaměřený na vznik nástrojů a metod potřebných pro řešení případů domácího násilí) a v rámci PHARE 2003 (plně financují přenos Modelu BKB z Ostravy do Ústí nad Labem) zapojují do financování projektu. To vše umožňuje jeho rozvoj, aniž by projekt byl limitován možnostmi jediného sociálního investora - společnosti Philip Morris ČR.

Hlavní události projektu

2000

 • Vznik partnerství mezi sociálním investorem a sociálním inovátorem. Vznik projektu, stanovení cílů a strategie. Zahájení činnosti Core teamu.
 • Studijní cesta Core teamu do USA – kontakt s odborníky a zástupci státní správy řešícími problematiku domácího násilí.

2001

 • První celostátní reprezentativní výzkum o domácím násilí v ČR, který pro společnost Philip Morris ČR a Bílý kruh bezpečí realizovala agentura STEM. Výzkum zkoumal postoje, povědomí a zkušenost s domácím násilí u populace starší 15 let.
 • V září 2001 zahájila nepřetržitý provoz DONA linka. Jejím zřizovatelem a provozovatelem je Bílý kruh bezpečí, o.s. Provoz linky pomoci obětem domácího násilí je financován společností Philip Morris ČR. (V současnosti na provoz přispívá také MPSV ČR.).
 • Osvětová reklamní kampaň - billboardy, tisková kampaň a reklamní spoty na plátnech kin byly zaměřeny zejména na informování o existenci DONA linky a vyvracení mýtů hluboce zakořeněných v široké, ale i odborné veřejnosti. Články v médiích a publicistické pořady v televizi.

Červen - prosinec - regionální setkání s odborníky a médii. Na setkáních byly prezentovány regionální výsledky výzkumu agentury STEM, konkrétní formy adekvátní reakce na případy domácího násilí a limity stávajícího systému v ČR. Setkání s regionálními odborníky a tematické tiskové konference se uskutečnily zhruba ve dvaceti městech celé ČR.

2002

 • Pokračuje informační a osvětová kampaň. Příběhy z DONA linky – příběhy obětí domácího násilí komentované konzultantem DONA linky na stránkách regionálních periodik vydavatelství Vltava Labe Press a v celostátních časopisech. Konkrétní příběhy a komentáře odborníků vysílají i celostátní televize a rozhlas.
 • Propagace DONA linky v multiplexech v Ostravě, Hradci Králové a Českých Budějovicích.
 • Na všechny služebny Policie ČR a gynekologické ordinace byly distribuovány materiály s informacemi o domácím násilí ( konkrétně, jak oběť domácího násilí rozpoznat, jak v konkrétních situacích správně postupovat). Současně byly distribuovány vizitky s kontaktem na DONA linku a stručnými pokyny pro oběť.
 • Vznik Aliance proti domácímu násilí (dále jen APDN). Zakládající členové: ministr vnitra Stanislav Gross, místopředsedové PSP ČR Jan Kasal a Miroslava Němcová, hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová, prezidentka BKB Petra Vitoušová a Danica Siváková, ředitelka oddělení vztahů s veřejností společnosti Philip Morris ČR a.s. První z řady seminářů pro členy Poslanecké sněmovny a Senátu. Avizována byla potřeba změny zákona a jako možný vhodný model pro Českou republiku byl představen systém fungující v Rakousku.
 • Společnost Philip Morris ČR převzala na půdě rezidence velvyslance U.S.A. za projekt Domácí násilí hlavní cenu Via Bona.

2003

 • V Praze a Ostravě pořádány výstavy děl americké fotografky Donny Ferrato - Život s nepřítelem, kolekce autentických snímků, zachycujících domácí násilí. Tyto výstavy byly spojeny s další silnou reklamní kampaní– televizní spoty, billboardy, plakáty pohlednice. Akce zaznamenala široký ohlas v médiích a návštěvu zhruba 25 000 diváků.
 • Zahájení pilotního projektu interdisciplinární spolupráce a otevření ostravského DONA Centra. V interdisciplinárním týmu se spojily subjekty, které přicházejí nejčastěji do kontaktu s případy domácího násilí (Policie ČR - Městské ředitelství Ostrava, městská policie, přestupkové oddělení ÚMO Ostrava-Jih, oddělení sociálně právní ochrany dětí MMO, oddělení prevence kriminality a drogové problematiky MMO, Manželská a předmanželská poradna, Krizové centrum pro děti a rodinu, úsek sociálních pracovnic FNsP, Charitní dům sv. Zdislavy, praktická lékařka).
 • Vyrobeny a distribuovány informační manuály pro zdravotní sestry a lékaře, obecní a městské strážníky, policisty, ale také pro členy přestupkových komisí městských úřadů, psychology a manželské poradce.

Na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl uspořádán druhý odborný seminář.

2004

 • Založena Expertní skupina Aliance proti domácímu násilí. Expertní skupina zpracovala a představila vlastní návrh legislativní úpravy na ochranu před domácím násilím v ČR.
 • Národní kongres APDN se konal v říjnu roku 2004 v Praze. Zúčastnilo se 160 hostů, kterým přednášeli čeští i zahraniční experti, např. Dr. Albin Dearing, autor rakouské legislativní úpravy na ochranu obětí domácího násilí.
 • Pod záštitou APDN uskutečnil BKB velký počet přednášek pro odborníky, kterým předával zkušenosti z modelu interdisciplinární spolupráce. BKB a APDN jsou zastoupeni v monitorovací skupině ministra vnitra pro plnění usnesení Vlády ČR k řešení problematiky domácího násilí.

2005

 • Návrh nového zákona z dílny expertní skupiny APDN na ochranu před domácím násilím byl předložen Janem Kasalem a skupinou 55 poslanců formou poslanecké iniciativy Parlamentu ČR. Byl projednán vládou, posouzen legislativci Parlamentu ČR a v únoru 2005 byl projednán v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou.
 • Přenos ostravského modelu BKB (DONA Centrum) do Ústí nad Labem.
 • Vydána instrukční karta BKB pro policisty, obsahující mj. pravidla kontaktu s obětí domácího násilí (ve spolupráci s Policejním prezidiem PČR a na jeho náklad). Distribuována bude do celé ČR.
 • Zahájen dvouletý projekt „Hráz“, jehož cílem je v rámci devíti projektových aktivit zpracovat metodiku pro novou praxi (t.j. přesné návody a postupy pro pomáhající profesionály) a novou legislativu (t.j. přijetí zákona na ochranu před domácím násilím). Dosud vytvořené standardy a ověřené postupy dostanou metodický rámec, ten zpracují mezioborově vytvořené řešitelské týmy. Tento projekt je plně financován z prostředků EU a vlády ČR.
 • Kontejnerový program. Na dámských toaletách cinema multiplexů a toaletách a veřejně přístupných místech některých krajských úřadů byly umístěny schránky s letáky obsahujícími základní informace o domácím násilí, rady pro oběti a kontakty na pomáhající organizace. V roce 2005 je kontejnerový program rozšiřován také na dámské toalety v největších nákupních centrech po celé ČR.

Dopad projektu/ přínos pro společnost a partnery

 • Během pěti let trvání projektu se podařilo zásadně změnit nazírání veřejnosti, médií, odborníků i politiků na problém domácího násilí.
 • Oběti násilí získali přístup k odbornému poradenství na čtyřiadvacetihodinové lince. DONA linka za 4 roky provozu přijala 13 370 volání. Dlouhodobé empirické poznatky z fungování linky přispěly k podrobnému zmapování problému domácího násilí v ČR.
 • Podařilo se vybudovat interdisciplinární tým a s jeho pomocí vytvořit metodiku pro pomoc obětem domácího násilí.
 • Byl nastartován legislativní proces ve prospěch smysluplné právní úpravy domácího násilí v ČR.
 • Projekt přesvědčivě dokázal sílu spojení nestátního a soukromého komerčního subjektu. V rámci projektu se podařilo nejen navrhnout systémová opatření a zpracovat konkrétní výstupy, ale také v praxi ověřit základní principy jejich fungování. V podobné kvalitě, ve stejně krátkém čase, za srovnatelné prostředky a s výstupy ve stejné kvalitě není zvykem realizovat obdobné projekty ani silami a prostředky státní správy.
 • Ač neprokazatelně, projekt dokázal poskytnout pomoc a ochránit zdraví stovkám obětí. Některým z nich možná i život. Většině z těch, kteří využili pomoc DONA linky, se každopádně zkrátila doba v nedůstojných podmínkách a v ohrožení na poloviční dobu (z šesti na tři roky).

Reálný přínos pro sociálního investora

Společnost Philip Morris ČR se postavila do čela firemního sektoru jako zodpovědná společnost, která může svůj přínos pro společnost doložit prokazatelnými výsledky. Tuto skutečnost vyjádřilo i ocenění Via Bona Award – nejvyšší uznání, které může v ČR komerční společnost v oblasti dárcovství a filantropie obdržet.

Společnost Philip Morris ČR dokázala v praxi schopnost sdílet mezinárodní know how. Zkušenosti Philip Morris z projektů boje s domácím násilím ve světě pomohly zvláště v první a druhé etapě realizace projektu

Informační kampaň vedená vůči externí veřejností i zaměstnancům společnosti současně upevnila vztah pracovníků k hodnotám firmy. Projekt je vysoce oceňován i na mezinárodní úrovni. Management prezentuje projekt jako vzorový v ostatních pobočkách koncernu.

Společnost Philip Morris ČR získala uznání mezi zákonodárci a vysokými státními úředníky.

Předpokládá se, že projekt vylepšil vnímání společnosti širokou veřejností. Tuto hypotézu ověří nezávislý průzkum veřejného mínění.

Společnost Philip Morris ČR výrazně zlepšila svoji pozici vůči neziskovému sektoru, který velmi často vnímá producenta tabákových výrobků kriticky. Tato skutečnost se stala východiskem k novému projektu v oblasti CSR.

Budoucí plány společnosti Philip Morris ČR a.s.

Poté, co financování projektu prevence domácího násilí bude zajištěno z veřejných zdrojů, společnost Philip Morris ČR zahájí nový projekt na pomoc celému neziskovému sektoru.

„Akademie pro neziskový sektor“ je v pilotní fázi a je společným programem Nadace VIA, společnosti Philip Morris ČR a Vysoké školy finanční a správní. Také tento program vzniká z iniciativy firmy a na základě postupů prověřených popsaným projektem. Navazuje na současný celosvětový trend podpory sociálního podnikání (social entrepreneurship). Program chce českým NNO pomoci zprofesionalizovat management a nalézt a rozvíjet výdělečné aktivity. Zároveň hodlá vytvořit dostatečné a dlouhodobě dostupné odborné zázemí, aby se na cestu samofinancování mohlo vydat co nejvíce organizací.

Philip Morris ČR a.s.

Společnost Philip Morris ČR je největším výrobcem a zaměstnavatelem v českém tabákovém průmyslu a patří do skupiny Philip Morris International Inc., jedné ze společností Altria Group, Inc.

V oblasti CSR se angažuje od svého vzniku v roce 1992 a to zejména v oblastech jako je vzdělávání, životní prostředí, kultura a pomoc handicapovaným. Na podporu neziskových organizací založil Dobročinný fond Philip Morris ČR, který spravuje Nadace VIA. Mezi klíčové projekty společnosti patří Zelené město (ekologie), Dokážu to? a Paragraf 11:55 (vzdělávání), Domácí násilí a Bez bariér (sociální oblast) a Akademie pro neziskový sektor.